Yr Athro Simon Gibosn OBE yw cadeirydd REAP. Mae wedi cyfrannu’n sylweddol at fusnesau yng Nghymru, gan gynnwys helpu Syr Terry Matthews i droi Newbridge Networks yn frand gwerth biliynau, a sefydlu Ubiquity Software Corporation, sef enillydd gwobr mawr ei bri Arloeswr Ewropeaidd y Flwyddyn. Bellach Simon yw prif weithredwr Wesley Clover – cwmni rheoli buddsoddiadau sy’n ariannu busnesau arloesol newydd – ac mae’n arwain REAP i weddnewid syniadau entrepreneuriaid o Gymru i’w troi’n gynhyrchion o safon byd ac yn fusnesau sy’n tyfu’n gyflym.

Yn ei arddegau, dywedodd ymgynghorydd gyrfaoedd Simon Gibson wrtho am osgoi’r diwydiant technoleg ar bob cyfrif. Ond doedd e ddim yn gwrando wrth lwc. Bu Simon yn astudio ac yn gweithio yn y DU, UDA a Chanada - ac ar y llwybr rhyngwladol hwn y daeth ar draws Syr Terry Matthews ac ymgymryd â rôl Pennaeth Marchnata yng nghwmni Matthews, Newbridge Networks.

“Dechreuodd Newbridge Networks yng Nghas-gwent uwchben siop sychu dillad ac yn Ottawa uwchben siop ddodrefn,” meddai Simon. “Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, roedd y cwmni’n werth deg biliwn o ddoleri.” Ar ôl ei aseiniad yn Newbridge Networks, dychwelodd i Gymru i lansio Ubiquity Software, gan arloesi’r dechnoleg SIP sydd bellach yn cael ei defnyddio ar blatfformau negeseua a chyfathrebu amlgyfrwng bedwar ban byd.

Ar ôl gwerthu Ubiquity i Avaya, cydweithiodd â Matthews eto i lansio Wesley Clover. Dros gyfnod o ddau ddegawd, mae’r cwmni wedi cyllido mwy na 150 o fusnesau newydd.

“Mae economïau mwyaf llwyddiannus y byd yn dod ag arloesedd ac entrepreneuriaeth ynghyd. Diben REAP yw dod â’r ddau fyd at ei gilydd a chreu cynhyrchion o safon byd.”

Tua’r adeg hon, lansiodd Alacrity Foundation hefyd, sef sefydliad elusennol yng Nghasnewydd sy’n ceisio creu mwy o gwmnïau technoleg cynhenid drwy ddarparu hyfforddiant busnes ymarferol, sgiliau meddalwedd a mentora gan arbenigwyr yn y diwydiant, er mwyn i raddedigion gael gafael ar gyfalaf i ddechrau eu busnesau.

Bellach, mae Simon yn cyfrannu at waith REAP er mwyn gallu sicrhau bod entrepreneuriaid y dyfodol yng Nghymru’n cael yr un profiadau newid bywyd ag y cafodd ef, gan wireddu gweledigaeth a chreu llwyddiant masnach enfawr.

Meddai, “Mae’r DU yn dda iawn yn arloesi, ond ddim cystal yn dod â’r arloesi hwn ac entrepreneuriaeth at ei gilydd. Drwy CREU SBARC, rydym am fanteisio ar yr arloesi rhagorol hwn a dod â’r holl randdeiliaid at ei gilydd er mwyn gallu masnacheiddio ein gwaith yn effeithiol a throi ein syniadau gorau yn gynhyrchion a gwasanaethau gwych y gellir eu gwerthu ym mhedwar ban byd.”