Cwcis

Cwcis yw ffeiliau testun bach a anfonir i’ch cyfrifiadur neu eich dyfais symudol gan y gwefannau rydych chi’n ymweld â nhw. Maent yn helpu i wefannau weithio’n well ac maent yn rhoi gwybodaeth i berchnogion y safle. Er enghraifft, mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis YouTube i blannu fideos yn ei dudalennau a chwcis Google Analytics i dracio ymddygiad defnyddwyr tra eu bod ar y safle. Trwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio ein safle, gallwn wella’r llywio a’r cynnwys i ddiwallu anghenion pobl yn well. Mae’r data a gesglir gan Creu’r Sbarc (ac sy’n weladwy i weinyddwr ein gwefan sef S8080 a Llywodraeth Cymru) yn cynnwys cyfeiriad IP, tudalennau yr ymwelwyd â nhw, y porwr a’r system weithredu. Ni chaiff y data ei ddefnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddiwr yn bersonol.

Ar hyn o bryd cynhelir y wefan hon ar lwyfan y mae Llywodraeth Cymru’n berchen arno. Trwy rannu eich data ar y wefan hon, rydych yn caniatáu i’ch gwybodaeth fod yn weladwy i Lywodraeth Cymru.

Mae porwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth dros gwcis trwy osodiadau porwr gwe. I ddysgu mwy am gwcis a sut i’w rheoli, ewch i www.allaboutcookies.org (mae’r ddolen yn un allanol)

PA WYBODAETH RYDYN NI'N EI CHASGLU? 

Rydyn ni’n monitro gweithgareddau defnyddwyr i wella’r cynnwys sy’n cael ei ddarparu ar y safle yma. Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi gwefannau sy’n cael ei ddarparu gan Google Inc. ('Google'). Mae Google Analytics yn defnyddio 'cwcis' a chod JavaScript i helpu i ddadansoddi gweithgareddau defnyddwyr ar wefannau. Bydd yr wybodaeth sy’n cael ei chasglu am sut rydych chi’n defnyddio’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo a’i storio ar weinyddion Google yn yr Unol Daleithiau. 

Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon i gynhyrchu adroddiadau am weithgareddau defnyddwyr ar gyfer y wefan hon. Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd partïon pan fydd yn rhaid gwneud hynny yn ôl y gyfraith, neu pan fydd trydydd partïon yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google. 

Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall sydd wedi cael eu dal o’r blaen. Gallwch wrthod i ni ddefnyddio cwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr. Cofiwch os byddwch chi’n analluogi cwcis, efallai na fyddwch chi’n gallu defnyddio holl swyddogaethau’r wefan hon. Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych chi’n caniatáu i Google brosesu data amdanoch chi yn y ffordd ac at y dibenion a nodir uchod. Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Google (mae’r ddolen yn un allanol) a Thelerau Gwasanaeth Google (mae’r ddolen yn un allanol) i gael gwybodaeth fanwl.

Y CWCIS SY’N CAEL EU DEFNYDDIO AR Y SAFLE YMA

Universal Analytics

Enw'r Cwci Disgrifiad
_ga Mae hwn yn ein helpu i gyfri faint o bobl sy’n ymweld â’r wefan drwy dracio os ydych chi wedi ymweld â’r wefan o’r blaen.
_gat Caiff ei ddefnyddio i reoli’r gyfradd y gwneir ceisiadau i weld tudalennau.

Google Analytics

Enw'r Cwci Disgrifiad
_utma Fel _ga, mae hwn yn rhoi gwybod i ni os ydych chi wedi ymweld o’r blaen, felly gallwn gyfri faint o’n hymwelwyr sy’n newydd i’r wefan hon neu i dudalen benodol
_utmb Mae hwn yn gweithio gyda _utmc i gyfrifo faint o amser rydych chi’n ei dreulio ar y wefan hon ar gyfartaledd
_utmc Mae hwn yn gweithio gyda _utmb i gyfrifo pan fyddwch chi’n cau eich porwr
_utmz Mae hyn yn dweud wrthym sut roeddech chi wedi cyrraedd y wefan hon (ee o wefan arall neu o beiriant chwilio)

AddThis

Enw'r Cwci Disgrifiad
__atuvc Mae’n cael ei ddefnyddio gan y botymau rhannu cymdeithasol AddThis
__atuvs Mae’n cael ei ddefnyddio gan y botymau rhannu cymdeithasol AddThis

Cookie control widget

Enw'r Cwci Disgrifiad
business-wales_cookiecontrol Mae’n storio eich dewisiadau o ran rheoli cwcis Mae hwn yn cael ei osod bob tro.

cwcis Drupal

Enw'r Cwci Disgrifiad
has_js Mae Drupal yn defnyddio’r cwci hwn i nodi a ydy JavaScript wedi cael ei alluogi ar borwr yr ymwelydd

DEFNYDDWYR DILYS Drupal

Enw'r Cwci Disgrifiad
SESS* Cwci sesiwn i storio sesiwn y defnyddiwr dilys
drupal.tabledrag.showweight Mae’n nodi a oes modd llusgo eitemau tabl
Drupal.toolbar.collapsed Mae’n storio’r dewis i gwympo’r ddewislen weinyddol a ddangosir

 

DATGANIAD DIOGELU A RHEOLEIDDIO DATA CYFFREDINOL 

Pan fyddwch yn cofrestru â Creu’r Sbarc:

Yn ystod y prosesu, cedwir eich gwybodaeth gyswllt a’ch cyfeiriad IP dros dro ar gronfa ddata marchnata Creu’r Sbarc a bydd yn weladwy i’r tîm datblygu’r we yn S8080 a Llywodraeth Cymru yn ogystal. Ar ôl prosesu, eich gwybodaeth gyswllt yn unig gaiff ei chadw ar gronfa ddata Creu’r Sbarc. 
Os byddwch yn optio i mewn, o bryd i’w gilydd efallai y byddwch yn derbyn cylchlythyr Creu’r Sbarc a all fod o ddiddordeb i chi, yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau perthnasol. Gallwch ddewis ‘Ddatdanysgrifio’ ar unrhyw adeg trwy ddilyn y ddolen ‘Datdanysgrifio’ yn ein cylchlythyron.
Ac eithrio mewn achosion pan fydd gofyniad cyfreithiol arnom neu er mwyn prosesu eich gohebiaeth, ni fyddwn yn trosglwyddo eich manylion i drydydd parti heb dderbyn eich caniatâd.
Hoffem eich atgoffa fod gennych yr hawl i weld unrhyw wybodaeth bersonol rydym yn ei chadw amdanoch chi, ac mae gennych yr hawl i gywiro unrhyw anghywirdebau ynddi.
Trwy gwblhau unrhyw ffurflen we ar wefan Creu’r Sbarc, rydych yn rhoi caniatâd i ni gadw a defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unol â’r hysbysiad hwn.