Duncan Hamer yw Dirprwy Gyfarwyddwr Entrepreneuriaeth a Chyflawni Llywodraeth Cymru ers pedair blynedd bellach a gwelodd fod cyfle i newid a dod â REAP i Gymru yn gynnar yn ei rôl. Mae’n hyderus y gall y rhaglen fynd i’r afael â rhai materion allweddol a chreu cenedl fwy deinamig, drwy weithio law yn llaw â rhai o arweinwyr dawnus eraill Cymru o fyd busnes a’r byd academaidd.

Does dim dwywaith, mae gan Duncan Hamer ei fys ar byls byd busnes Cymru. Yn ei rôl gyda Llywodraeth Cymru, mae’n arolygu sawl menter, gan gynnwys Busnes Cymru, y Rhaglen Cyflymu Twf, rhwydwaith Cwmnïau Angori ac Ardaloedd Menter, ynghyd â chynlluniau eraill sy’n canolbwyntio ar entrepreneuriaeth ieuenctid ac ymgysylltu â busnesau rhanbarthol.

Gan arwain tîm o dros 100 a gyda chontractau cyflawni pwysig, mae Duncan yn canolbwyntio ar ddarparu CREU SBARC, ac yn dweud mai un o’i obeithion yw cynhyrfu’r dyfroedd a sbarduno newidiadau pwysig mewn ymddygiad ar draws yr ecosystem. “Un o’n heriau mwyaf yw cael y lle a’r amser i feddwl am bethau’n wahanol,” meddai. “Mae Cymru fel jig-so mawr ac mae CREU SBARC yn rhoi cyfle i ni gysylltu’r darnau gyda’i gilydd a’u gwneud yn amlwg i bobl.”

Mae entrepreneuriaeth wedi bod yn rhan fawr o fywyd Duncan erioed. Treuliodd gyfnodau cynnar ei yrfa yn dysgu ei grefft yn un o fusnesau’r teulu, cyn treulio amser yn y diwydiant olew corfforaethol. Mae’r sylfeini cadarn hyn wedi helpu Duncan i ddeall rhai o’r prif heriau, fel sut i greu mwy o gyfleoedd. Mae gan Duncan ferch gyda thipyn o ben busnes, y dywedwyd wrthi’n ifanc iawn y gallai fynd ymlaen i gyflawni unrhyw beth. Ond y gwir amdani yw ei fod yn gwybod fod y byd busnes yn cael ei ddominyddu gan ddynion yn bennaf o hyd. “Dynion yw’r rhan fwyaf o bobl fusnes,” meddai. “Mae’n her ddiddorol i geisio ei datrys ac mae gennym botensial aruthrol sy’n dal i fod yn segur.”

Mae REAP yn rhoi cyfle unigryw i ni ddwyn ynghyd arweinwyr blaengar o bob rhan o’r ecosystem yng Nghymru, a all hwyluso newid drwy ymrwymo i weithredu yn eu cylchoedd dylanwad er budd Entrepreneuriaid Cymru.

Mae Duncan am i REAP fynd i’r afael â sut gall BBaChau Cymru wireddu eu potensial twf. “Yng Nghymru, mae BBaChau yn aml yn cael eu llyncu gan gwmnïau mawr neu’n methu datblygu ymhellach nag ugain neu dri deg o weithwyr. Mae angen i ni ddeall beth sydd wrth wraidd hyn, sut gall sefydliadau fel AU neu AB helpu a gweithio gydag entrepreneuriaid a’u timau rheoli i’w galluogi i gamu dros y rhwystr hwnnw a pharhau i dyfu.”

Yn olaf, mae angen ystyried ieuenctid y genedl. Mae Duncan yn credu bod pobl ifanc yng Nghymru yn ddawnus dros ben a bod ganddynt gyfraniad enfawr i’w wneud at ddyfodol y genedl - ond y gellid gwneud mwy i danio eu potensial.

“Y dyddiau hyn mae pobl ifanc yn dyheu am weithio ar eu liwt eu hunain,” meddai. “Yng Nghymru mae ein data yn dangos bod entrepreneuriaeth yn beth deniadol. Ein her yw rhoi’r dyheadau hyn ar waith, gan sbarduno twf busnesau.” Gyda chymorth CREU SBARC, mae’r posibiliadau’n ddi-ben-draw.