Fel sylfaenydd a chyn Brif Swyddog Gweithredol y wefan cymharu gwasanaethau ariannol Go Compare, mae Hayley Parsons yn adnabyddus fel un o fenywod busnes mwyaf llwyddiannus y DU. Ar ôl lansio Go Compare o fwrdd ei chegin, bu’n gweithio’n ddiflino i wireddu ei gweledigaeth cyn gwerthu’r cwmni am £190 miliwn wyth mlynedd yn ddiweddarach. Ar ôl cyfrannu yn y gorffennol at waith panel entrepreneuriaeth Llywodraeth Cymru, mae bellach yn mwynhau ei rôl gyda REAP a drwy CREU SBARC, mae’n disgwyl i’r rhaglen sbarduno entrepreneuriaeth ledled Cymru.

I rywun sydd wedi mwynhau cymaint o lwyddiant, roedd blynyddoedd cynnar Hayley Parsons yn rhai digon cyffredin. Fe’i magwyd yng Nghwmbrân a gadawodd ei hysgol gyfun leol gyda llond llaw o TGAU yn unig, cyn mynd yn syth i weithio’n llawn amser gydag Admiral – yr arbenigwyr ar yswiriant ceir yng Nghaerdydd.

Roedd cael gweithio mewn swyddfa bob dydd yn gwireddu breuddwyd i Hayley yn 16 oed. “Ennill fy mara menyn fy hun oedd popeth bryd hynny a pheidio â gorfod dibynnu ar neb arall,” meddai.

Ar ôl tair blynedd ar ddeg yn Admiral, roedd yn rhan allweddol o’r gwaith o lansio gwefan gymharu’r cwmni, Confused.com – gan helpu i chwyldroi’r byd yswiriant ar yr un pryd. Ond fel pob entrepreneur gwerth chweil, hyd yn oed gyda chyflog hael ac edmygedd ei chydweithwyr, roedd Hayley yn dechrau aflonyddu.

Ar ôl pum mlynedd gyda Confused.com , roedd yn digalonni gyda chyfeiriad y diwydiant gwefannau cymharu. Roedd hi’n daer y gellid gwneud pethau’n fwy ac yn well - a lansiodd Go Compare i brofi hynny.

Mae REAP yn llwyfan i symud Cymru ymlaen.

Ond yn hytrach na mynd ar ei liwt ei hun, gwerthodd ei gweledigaeth i rai o’i chyn-gydweithwyr a’u gwahodd i ymuno â hi ar y daith. “Doeddwn i ddim am adael Cymru,” meddai. “Roedd gen i fy nhîm fy hun yn Confused.com a doeddwn i ddim am fod hebddyn nhw. Roedd hi’r amser perffaith i adael, gyda’r bobl iawn. Dyma fy amser i.”

Wyth mlynedd yn ddiweddarach, pan werthodd Hayley Go Compare am £190 miliwn, roedd mwy na 150 o staff ganddi ac roedd wedi derbyn OBE am ei gwasanaethau i economi’r DU. Roedd yn antur anhygoel.

Er bod Hayley bellach yn neilltuo mwy o amser iddi hi ei hun a’i theulu, mae hefyd wedi ymrwymo’n llwyr i REAP ac yn edrych ymlaen at weld y rhaglen yn dwyn ynghyd hefyd entrepreneuriaeth ac arloesedd fel y gall pobl yng Nghymru gymryd y cam cyntaf pwysig hwnnw, gwireddu eu potensial a chreu’r dyfodol y maen nhw wedi dyheu amdano erioed.