James Taylor yw un o entrepreneuriaid ieuengaf Cymru a enillodd Cyfarwyddwr y Flwyddyn y DU IoD yn 2014 – sef un o wobrau busnes blynyddol mwyaf ei fri yn y DU – gan guro dros bedwar cant o’r bobl fusnes mwyaf llwyddiannus yn y wlad. Nawr, drwy REAP, mae James yn benderfynol o annog y genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid i freuddwydio’n fawr fel y gwnaeth ef.

Pan adawodd James Taylor y brifysgol roedd yn wynebu tipyn o groesffordd. Roedd yn rhaid iddo benderfynu rhwng cael yr hyn y byddai llawer yn ei alw yn “swydd go iawn”, neu ddilyn ei freuddwyd a lansio ei fusnes ei hun.

Roedd mor benderfynol o fynd ar ei liwt ei hun fel iddo wrthod rhodd o £1000 gan ei rieni i deithio - a’u hargyhoeddi i roi’r arian tuag at ei syniad busnes: sefydliad hyfforddi a datblygu chwaraeon ar gyfer plant.

Degawd a mwy yn ddiweddarach, mae’r sefydliad , sef Supertsars sydd wedi’i leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yn cyflogi 240 aelod o staff ac yn helpu dros 80,000 o blant ledled 250 ysgol gynradd. Ond roedd sawl rhwystr ar y ffordd i lwyddo. Mae pob entrepreneur gwerth ei halen yn dod ar draws problemau - ac nid yw James yn eithriad.

“Un peth rydw i wedi’i ddysgu yw pan fo pethau’n mynd o chwith, mae’r entrepreneur llwyddiannus yn dal ati. Eich cadernid hirdymor a sut rydych chi’n ymateb pan fo pethau’n myn do le – dyna’r peth pwysicaf sy’n penderfynu a fyddwch chi’n llwyddo.”

Mae Cymru yn llawn pobl wych sydd â syniadau gwych. Gall Reap roi’r hyder a’r gefnogaeth i entrepreneuriaid gymryd y cam hollbwysig hwnnw.

Gallai’n hawdd fod wedi syrffedu pan oedd yn cysgu ar soffa ffrind ac yn defnyddio llyfrgell ei hen brifysgol fel swyddfa dros dro wrth gael y busnes ar ei draed. Ond talodd ei agwedd bositif a’i gymhelliant yn y dyddiau cynnar hynny ar eu canfed gan sbarduno’r llwyddiant a ddaeth i’w ran yn y pen draw.

A dyma ni heddiw. Mae James bellach yn canolbwyntio ar ddefnyddio ei wybodaeth a’i brofiad i helpu cyw entrepreneuriaid Cymru i dorri tir newydd.

“Mae wedi bod yn dipyn o siwrne,” meddai James wrth siarad am ei fusnes. “Anwybyddais y cyngor negyddol ond rwy’n poeni am yr holl bobl sydd wedi peidio â dechrau eu busnesau eu hunain oherwydd hynny. Dyna pam fy mod i’n cymryd rhan yn CREU SBARC - i ddatblygu diwylliant cadarnhaol, llawn dyheadau i bob entrepreneur yng Nghymru.”