Mae’r Athro Dylan Jones-Evans OBE wedi bod yn hyrwyddo entrepreneuriaeth yng Nghymru ers 20 mlynedd ac wedi creu Twf Cyflym Cymru 50 sy’n nodi’r cwmnïau sy’n tyfu gyflymaf yn y wlad bob blwyddyn. Gyda chyhoeddiadau academaidd ym maes entrepreneuriaeth ac arloesedd, gwerslyfr llwyddiannus ar fenter a sylwebaeth reolaidd ar y cyfryngau ar ddatblygu economaidd yng Nghymru a thu hwnt, mae arbenigedd a brwdfrydedd Dylan yn ddelfrydol ar gyfer REAP.

 

Mae entrepreneuriaeth wedi bod yn rhan annatod o fywyd yr Athro Dylan Jones-Evans OBE ac felly mae’n anrhydedd ganddo gael cyfrannu at REAP, rhaglen sy’n cydnabod a dathlu entrepreneuriaeth.

Sylwodd Dylan ar ymddygiad entrepreneuraidd fel bachgen bach ym Mhwllheli, Gwynedd. Roedd ei fam a’i dad yn rhedeg eu busnesau eu hunain ac roedd rhieni llawer o ffrindiau Dylan yn gwneud yr un fath.

Fodd bynnag, dilynodd Dylan lwybr academaidd yn y lle cyntaf, gan astudio Ffiseg yng Nghaerdydd cyn mynd ymlaen i gwblhau gradd Meistr mewn Newid Technegol a Strategaeth Ddiwydiannol, ac yna PhD mewn Entrepreneuriaeth Dechnoleg.

Er ei fod yn canolbwyntio ar ei yrfa yn y brifysgol, mae’n ystyried ei hun yn fwy o academydd ymarferol ac mae’n gweld y byd drwy lygaid entrepreneuraidd, gan ddatblygu syniadau newydd yn y brifysgol a sbarduno newid drwy arwain ei brosiectau arloesol ei hun a chyfrannu at sefydlu nifer o fusnesau newydd amrywiol yn y pen draw.

“Mae unrhyw raglen sy’n cydnabod, gwerthfawrogi a dathlu entrepreneuriaeth yn hollbwysig i economi Cymru, felly rwy’n falch iawn o gyfrannu at waith REAP.”

Datblygodd Dylan ddiddordeb brwd yn entrepreneuriaid Cymru ac ar ôl gweithio yng Ngholeg Prifysgol Dulyn, dychwelodd i’w famwlad ym 1996 fel yr athro entrepreneuriaeth cyntaf mewn unrhyw brifysgol yng Nghymru.

Gwnaeth gyfraniad hollbwysig at lunio Cynllun Gweithredu Entrepreneuriaeth Cymru, y strategaeth ranbarthol gyntaf yn y Byd i ganolbwyntio ar ddatblygu diwylliant entrepreneuraidd. Mae hefyd wedi cynghori sefydliadau rhyngwladol a llywodraethau amrywiol ar gymorth menter ac yn ddiweddar roedd yn gyfrifol am ddechrau Banc Datblygu Cymru fel prosiect allweddol i gefnogi anghenion cyllid cwmnïau yng Nghymru.

Creodd Twf Cyflym Cymru 50 i ddathlu’r cwmnïau sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru - menter flynyddol sy’n mynd o nerth i nerth ddeunaw mlynedd yn ddiweddarach. “Y peth gorau am yr holl beth yw bod busnesau am fod yn rhan o’r fenter,” meddai Dylan. “Mae 230,000 o gwmnïau yng Nghymru ar hyn o bryd felly mae bod yn yr 50 uchaf yn dipyn o gamp.”

Mae rhaglen REAP fel pe bai wedi’i gwneud ar gyfer Dylan ac mae rôl y rhaglen o gyfuno arloesedd ac entrepreneuriaeth i yrru economi’r wlad yn ei blaen yn ei gyffroi.