Yr Athro Hilary Lappin-Scott yw’r Uwch Ddirprwy Is-ganghellor Ymchwil ac Arloesedd a Datblygu Strategol ym Mhrifysgol Abertawe. Mewn gyrfa hir lewyrchus, mae Hilary wedi derbyn cymrodoriaethau yn y DU a Chanada, wedi addysgu Microbioleg ym Mhrifysgol Caerwysg ac wedi gwasanaethu fel Deon y Cyfleuster Ôl-raddedig yn yr un sefydliad. Mae wedi goruchwylio mwy na phumdeg o fyfyrwyr PhD ac wedi cyd-ysgrifennu adroddiad 2016 Llywodraeth Cymru: Menywod Dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus. Mae wedi gwirioni ar gael bod yn rhan o REAP ac yn rhagweld y bydd y rhaglen yn gwneud cyfraniad pwysig at hybu economi Cymru.

Ganed yr Athro Hilary Lappin-Scott yn Middlesbrough a magodd gariad at wyddoniaeth yn ifanc iawn - ar ôl cael ei ddylanwadu’n gwylio Patrick Moore ar raglen seryddiaeth y BBC, The Sky at Night.

Cynyddodd diddordeb Hilary yn yr ystafell ddosbarth - er bod merched yn cael eu hannog yn frwd i beidio ag astudio pynciau gwyddoniaeth ar y pryd. Yn wir, mae’r gwrthryfela hwn yn erbyn yr hyn a ystyrir yn ‘briodol’ i ferched - a phenderfyniad i greu cydraddoldeb rhywiol ar lefel fyd-eang - wedi bod yn thema gyson gydol ei gyrfa.

Mae camau breision yn cael eu cymryd yng Nghymru o ran entrepreneuriaeth, ond mae hefyd angen i ni hybu ein heconomi. Bydd REAP yn cael effaith go iawn.

Nod gwaith Hilary yw ysgogi menywod i feddwl yn wahanol am yr hyn y gallant ei gyflawni. Mae’n gydawdur adroddiad dylanwadol gan y llywodraeth sy’n mynd i’r afael â than-gynrychiolaeth menywod ym myd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Cydnabuwyd ei gwaith diflino yn 2016 pan dderbyniodd Wobr Arwr WISE. Mae Hilary yn credu bod REAP, drwy CREU SBARC, eisoes yn dylanwadu ar yr ymdrech i fynd i’r afael â’r bwlch cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru ac mae’n cyfeirio at gyflawniadau sawl menyw fusnes yng Nghymru sydd wedi llwyddo ym myd busnes oherwydd eu sgiliau entrepreneuriaeth cadarn. “Mae’r bwlch yn cau mewn rhai sefydliadau,” meddai. “Ond mae angen symud hyn ymlaen.”

Wrth siarad am REAP yn fwy cyffredinol, mae Hilary yn obeithiol y gall y rhaglen sbarduno twf economaidd ledled Cymru. “Dydyn ni ddim am ganolbwyntio ar un ardal yn unig. Yn amlwg, mae’n bwysig cynnal gweithgareddau yn ein prif drefi a dinasoedd a gall y rhain barhau i fod yn rhanbarthau entrepreneuraidd cryf,” meddai. “Ond mae entrepreneuriaid mewn ardaloedd eraill, fel ein cymunedau gwledig ar hyd a lled y wlad ac maen nhw hefyd yn gallu llwyddo a rhoi hwb i’w cymunedau. Mae’r rhain oll yn bethau y gall pobl anelu amdanyn nhw drwy ‘CREU SBARC’ ac mae meddwl am hynny’n cyffroi rhywun.”