Telerau ac amodau

Ar hyn o bryd cynhelir Bethespark.wales gan lwyfan y mae Llywodraeth Cymru’n berchen arno a chaiff ei reoli gan S8080. Trwy gael mynediad i’r safle hwn mae defnyddwyr (‘chi’) yn rhoi caniatâd i’ch gwybodaeth (fel y disgrifir yn ein Polisi Preifatrwydd) fod yn weladwy i Lywodraeth Cymru a S8080 ac rydych chi’n derbyn y telerau ac amodau isod.

EIDDO DEALLUSOL

Mae enwau, delweddau a logos adnabod Creu’r Sbarc yn nodau perchenogol Lywodraeth Cymru. Ni chaniateir copïo neu ddefnyddio’r logo a/neu unrhyw logo trydydd parti y cewch fynediad iddo drwy’r wefan hon heb dderbyn caniatâd o flaen llaw gan y perchennog hawlfraint perthnasol.

Dylid cyfeirio ceisiadau am ddefnyddio ein logo i dîm Creu’r Sbarc.

E-bost: hello@bethespark.info

HyperDDOLENNU

Nid oes angen i chi ofyn am ganiatâd i ddefnyddio bethespark.wales i gysylltu’n uniongyrchol â thudalennu y cânt eu cynnal gan y safle hwn. Fodd bynnag, ni chaniateir i’n tudalennau gael eu llwytho i fframiau ar eich safle chi. Dylai dolenni tudalennau gwe lwytho i ffenestr lawn.

Os dymuna perchnogion pyrth gwe gynnwys tudalennau gwe Creu’r Sbarc o fewn safle porth yna cysylltwch â hello@bethespark.info. Dylech gynnwys eich enw, eich rhif ffôn a disgrifiad o’ch safle porth.

o’r wefan hon

Ni ddylai rhestru unrhyw ddigwyddiadau gael ei ystyried fel cymeradwyaeth o unrhyw fath. Er bod modd i ni hyrwyddo digwyddiadau trwy’r wefan hon ni allwn warantu y bydd dolenni’n gweithio bob amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd y tudalennau â dolenni am fod trydydd parti yn berchen arnynt ac yn eu rheoli.

atal firws

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ar bob cyfnod o’r broses gynhyrchu. Mae bob amser yn syniad i chi redeg rhaglen gwrth-firws ar bob deunydd a lawrlwythir o’r rhyngrwyd. Ni allwn gymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw achos o golli data, tarfu arno neu ddifrod iddo neu eich system gyfrifiadurol a all ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd oddi ar bethespark.wales.

ymwadiad

Darperir Bethespark.wales ‘fel y mae’ heb warant o unrhyw fath boed yw hynny’n ddatganedig neu’n oblygedig gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i warantiadau goblygedig o ansawdd boddhaol, addas i bwrpas penodol, heb dorri rheolau, cydweddoldeb, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn gwarantu ni fydd tarfu ar y gweithredoedd y mae wedi’u cynnwys yn y deunydd ar y safle hwn nac y byddant heb wallau, y caiff namau eu cywiro’n syth, nac y bydd y safle hwn na’r gweinydd y mae’n ei gyflwyno heb firws na’u bod yn cynrychioli gweithredu, cywirdeb na dibynadwyedd llawn y deunyddiau. Ni fyddwn o dan unrhyw amodau’n gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys, heb gyfyngiadau, unrhyw golled neu ddifrod yn uniongyrchol neu’n ganlyniadol yn ymwneud â data personol, nac elw, sy’n codi o ganlyniad i ddefnyddio bethespark.wales.

Caiff y Telerau ac Amodau hyn eu llywodraethu a’u dadansoddi yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi o dan y Telerau ac Amodau hyn yn destun awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.