Mae creusbarc.cymru yn cael ei letya ar lwyfan sydd ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd ac fe’i rheolir gan S8080. Wrth ddefnyddio'r wefan hon, mae defnyddwyr (‘chi’) yn caniatáu i Lywodraeth Cymru ac S8080 weld eich gwybodaeth (fel y nodir yn ein Polisi Preifatrwydd) ac yn derbyn y telerau a’r amodau sydd wedi’u nodi isod.

EIDDO DEALLUSOL

Mae'r enwau, y delweddau a'r logos sy'n dynodi CreuSbarc yn nodau sy’n  eiddo i CreuSbarc. Chewch chi ddim copïo na defnyddio'r logo a/neu unrhyw logos sy’n eiddo i drydydd parti rydych yn cael mynediad ato drwy’r wefan hon heb gael sêl bendith y perchennog hawlfraint perthnasol ymlaen llaw. 
Dylech gyfeirio unrhyw geisiadau am ganiatâd i ddefnyddio ein logo at sylw tîm CreuSbarc.
E-bost: hello@bethespark.info

DEFNYDDIO HYPERDDOLENNI

I’w defnyddio ar creusbarc.cymru nid oes raid ichi ofyn am ganiatâd i gysylltu’n uniongyrchol i dudalennau sy'n cael eu lletya ar y wefan hon. Ond, chewch chi ddim llwytho ein tudalennau i fframiau ar eich gwefan chi. Dylid llwytho tudalennau gwe sydd wedi'u cysylltu i ffenestr gyfan.  
Os ydi perchnogion porthol gwe yn dymuno cynnwys tudalennau gwe CreuSbarc mewn porthol gwe, cysylltwch â hello@bethespark.info. Cofiwch gynnwys eich enw, eich rhif ffôn a disgrifiad o'ch safle porthol.

COFRESTRU DEFNYDDWYR

Pan fyddwch yn cofrestru â Creu’r Sbarc:
Yn ystod y prosesu, cedwir eich gwybodaeth gyswllt a’ch cyfeiriad IP dros dro ar gronfa ddata marchnata Creu’r Sbarc a bydd yn weladwy i’r tîm datblygu’r we yn S8080 a Llywodraeth Cymru yn ogystal. Ar ôl prosesu, eich gwybodaeth gyswllt yn unig gaiff ei chadw ar gronfa ddata Creu’r Sbarc. 
Os byddwch yn optio i mewn, o bryd i’w gilydd efallai y byddwch yn derbyn cylchlythyr Creu’r Sbarc a all fod o ddiddordeb i chi, yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau perthnasol. Gallwch ddewis ‘Ddatdanysgrifio’ ar unrhyw adeg trwy ddilyn y ddolen ‘Datdanysgrifio’ yn ein cylchlythyron.
Ac eithrio mewn achosion pan fydd gofyniad cyfreithiol arnom neu er mwyn prosesu eich gohebiaeth, ni fyddwn yn trosglwyddo eich manylion i drydydd parti heb dderbyn eich caniatâd.
Hoffem eich atgoffa fod gennych yr hawl i weld unrhyw wybodaeth bersonol rydym yn ei chadw amdanoch chi, ac mae gennych yr hawl i gywiro unrhyw anghywirdebau ynddi.
Trwy gwblhau unrhyw ffurflen we ar wefan Creu’r Sbarc, rydych yn rhoi caniatâd i ni gadw a defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unol â’r hysbysiad hwn.

O'R WEFAN HON

Nid yw rhestru unrhyw ddigwyddiadau yn golygu ein bod yn eu cymeradwyo mewn unrhyw ffordd.  Er ein bod yn gallu amlygu digwyddiadau drwy'r wefan hon, ni allwn sicrhau y bydd dolenni yn gweithio drwy'r amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros ba bryd mae tudalennau cyswllt ar gael, gan eu bod yn eiddo i drydydd partïon a nhw sy'n eu rheoli.

GWARCHOD RHAG FIRYSAU

Rydym yn gwneud ein gorau i wirio a phrofi deunydd ar bob cam ei gynhyrchu. Mae bob amser yn beth call i chi redeg rhaglen gwrth-firysau drwy’r holl ddeunyddiau rydych yn eu llwytho oddi ar y Rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw ddifrod, bwlch neu golled a allai ddigwydd yng nghyswllt eich data neu eich system gyfrifiadurol pan fyddwch yn defnyddio deunydd sy’n deillio o creusbarc.cymru.

YMWADIAD

Caiff creusbarc.cymru ei ddarparu ar sail “fel y mae” heb warant o unrhyw fath, boed hynny'n amlwg neu’n ymhlyg, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r gwarantau ymhlyg o ansawdd boddhaol, addasrwydd ar gyfer pwrpas penodol, peidio torri amodau, cydweddoldeb, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn cynnig sicrwydd y bydd swyddogaethau o fewn y deunydd sydd wedi’i gynnwys ar y wefan hon yn ddiwall neu’n ddi-fwlch, y caiff diffygion eu cywiro ar unwaith, neu fod y wefan hon neu'r gweinydd sy'n ei darparu yn rhydd o firysau neu’n cynrychioli holl swyddogaethau'r deunyddiau, eu cywirdeb a pha mor ddibynadwy ydynt.   Ni fyddwn, o dan unrhyw amgylchiadau, yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod, gan gynnwys, yn ddigyfyngiad, unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol, neu ganlyniadol i ddata personol neu o ran elw, sy'n deillio o ddefnyddio creusbarc.cymru.   

Bydd y Telerau a’r Amodau hyn yn cael eu rheoli gan Gyfreithiau Cymru a Lloegr a’u dehongli yn unol â’r cyfreithiau hynny. Bydd unrhyw anghydfod sy'n codi o dan y Telerau a’r Amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth lwyr llysoedd Cymru a Lloegr.