Yn 2015 ymunodd Cymru â 7 rhanbarth byd-eang arall i gymryd rhan mewn rhaglen 2-flynedd oedd yn cael ei darparu drwy Ysgol Reolaeth Sloan yn Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT), sef y Rhaglen Cyflymu Entrepreneuriaeth Ranbarthol – neu REAP.

Roedd REAP yn gyfle i Gymru gydweithio â MIT a rhanbarthau eraill oedd yn cymryd rhan yn y rhaglen i ddatblygu strategaeth wedi'i theilwra’n bwrpasol i wreiddio entrepreneuriaeth wedi'i hysgogi gan arloesedd wrth galon y broses creu gwaith a chyfoeth.

Mae REAP wedi'i seilio ar ymgysylltu a chydweithio gwirioneddol rhwng pump o grwpiau rhanddeiliaid craidd, sef llywodraeth, y byd corfforaethol, y byd academaidd, cyfalaf risg a'r gymuned entrepreneuraidd. Dyma yw sylfaen gyson holl economïau llwyddiannus y byd.

A dyma lle mae Creu Sbarc yn dod i mewn.

Mudiad a sefydlwyd i sbarduno ac ennyn ymrwymiad pawb yn ecosystem Cymru i yrru entrepreneuriaeth wedi'i hysgogi gan arloesi yn ei blaen ledled y wlad yw Creu Sbarc. Wrth gyflawni'r nodau hyn, rydym am sicrhau bod cyfleoedd i arloesi a chyfleoedd masnachol yn AMLWG; bod y bobl fwyaf dylanwadol a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol a chyllidwyr yn CYSYLLTU â’i gilydd: ac yn gwneud y cyd-destun entrepreneuraidd yng Nghymru mor SYML â phosibl er mwyn i bawb allu deall a llywio eu ffordd drwyddo.

 

 

Dyma’r tîm Sydd wrth wraidd y mudiad


Cymryd Rhan

Os ydych chi’n entrepreneur, yn arbenigwr yn eich maes, neu os ydych chi am wireddu syniad, dyma’ch cyfle i gysylltu â phobl o’r un anian, rhannu’ch syniadau a’ch gweithgareddau a chwilio am gefnogaeth i’ch heriau. Cliciwch ar y botwm isod sy’n eich disgrifio chi orau a helpwch ni i greu gwell Cymru.

Chwilio am gymorth busnes nawr?

P’un ai bod gennych chi syniad am fusnes rydych am ei wireddu, bod gennych chi fusnes newydd neu eich bod am dyfu ac ehangu eich busnes, gall Creu Sbarc gynnig y cymorth sydd ei angen arnoch i ddyrchafu eich busnes i'r lefel nesaf. Creu Sbarc yw'r canolbwynt a'r pwynt cyswllt ar gyfer popeth sy'n gysylltiedig ag entrepreneuriaeth yng Nghymru.