Cydweithrediad rhwng rhanddeiliaid – y Principality a CAWC

Mae’r astudiaeth achos isod yn enghraifft wych o Creu Sbarc ‘ar waith’ drwy ddod â'r entrepreneur a grwpiau o randdeiliad corfforaethol ynghyd yn weithredol er mwyn helpu i greu ecosystem entrepreneuraidd fwy gweladwy, syml a chysylltiedig yng Nghymru.

Principality and WCIC and BTS

Ar 17eg Mai 2018, croesawyd tîm gweithrediaeth y Principality gan y tîm arweinyddiaeth yng Nghanolfan Arloesi Wesley Clover i’w hadeilad yn y Celtic Manor, Casnewydd.  Cododd y cyfle hwn yn wreiddiol gan Caroline Thompson, PSG Creu Sbarc yn llywyddu cyfarfod yr oedd ganddi gyda Steve Hughes, PSG y Principality yn yr adeilad wythnosau cyn hynny.

Pwrpas yr ymweliad hwn oedd hwyluso cyfarfod o fwrdd y Principality a ddilynwyd gan gyfle unigryw ar gyfer pump o fusnesau a leolir yn y ganolfan Arloesi er mwyn i bob busnes gael cynnig eu syniadau 1:1 i’r tîm gweithredol.

Roedd y busnesau a gynigiodd eu syniadau i dîm y Principality yn cynnwys:

  • CulturVate
  • Talkative
  • Volunteer Space
  • Codeherent
  • Hut Six

Roedd y syniadau a gyflwynwyd yn cynnig cynnyrch neu wasanaeth sy’n anelu at ddatrys problemau busnes dilys y mae cwmnïau yn eu hwynebu yn amgylchedd heddiw a gwella effeithlonrwydd y cwmni wrth gyflawni hyn.

Drwy ddefnyddio methodoleg Creu Sbarc, gan gysylltu ac annog cydweithrediad rhwng y grwpiau rhanddeiliaid corfforaethol ac entrepreneuraidd, roedd yr ymweliad hwn yn dod ag entrepreneuriaid uchelgeisiol at sylw cwmnïau corfforaethol.

Profodd y cyfle unigryw hwn o fudd i’r naill a’r llall.  Ar ddiwedd y cyfarfod, cynigiodd y Principality gyfarfod dilynol i bob entrepreneur er mwyn trafod eu datrysiad a’u cynnig ymhellach.  Dyrannwyd eu haelod eu hunain o’r Bwrdd yn ogystal i bob entrepreneur fel mentor.

Yn dilyn cynnig eu syniadau i’r Principality, cyflwynwyd Simon Fraser, PSG Hut Six yn uniongyrchol i’w tîm diogelwch sy’n rheoli  diogelwch seibr a digidol i’r Principality:

“Ers cyfarfod y Principality am y tro cyntaf yng Nghanolfan Arloesi Wesley Clover yn dilyn eu diwrnod tîm yn ôl ym mis Mai, mae Hut Six ers hynny wedi cyfarfod â thîm diogelwch y Principality er mwyn cymharu nodiadau a chael mewnwelediad ynglŷn â’u rhaglen ymwybyddiaeth diogelwch mewnol a’r cynnyrch yr ydym yn ei gynnig.  Mae hyn wedi arwain at adborth da ynglŷn â chynnyrch a’r potensial i weithio gyda’n gilydd yn y flwyddyn sydd i ddod, ac rydym yn gyffrous iawn ynglŷn â hyn.”

Yn ogystal, gwelodd Jordan Alexander, PSG Codherent – offeryn côd sy’n anelu at bontio’r bwlch sgiliau drwy alluogi datblygwr amhrofiadol i ddefnyddio Terraform yn hawdd, gydag ychydig o hyfforddiant neu arbenigedd – y cyfle yn fuddiol drwy gael mewnwelediad gwerthfawr yn uniongyrchol gan dîm TG y Principality:

“Mae Codherent wedi cael sawl cyfarfod gydag uwch aelodau o dîm TG y Principality sy’n gyfrifol am swyddogaeth TG yn y busnesMae’r Principality yn gwmni blaengar a chyfeillgar dros ben, sydd wedi ffurfio perthynas dda gyda ni, ac yn y dyfodol agos, rydym yn gobeithio eu helpu nhw i fabwysiadu Terraform yn eu sefydliad nhw.”

Rhoddwyd diweddariad cyflym inni gan Ben Moore, Rheolwr Gyfarwyddwr Volunteer Space, yn dilyn cynnig eu syniadau lle’r oedden nhw wedi rhannu eu platfform gwirfoddoli gweithwyr (a oedd yn gysyniad bryd hynny), sydd wedi arwain at fewnwelediad a diddordeb corfforaethol sylweddol:

Mae’r Principality wedi ein darparu â dilysrwydd a mewnwelediad gwerthfawr, sydd yn ei dro, wedi helpu i arwain datblygu platfform gwirfoddoli newydd ar gyfer busnesauMae’r tîm yn y Principality wedi bod yn gefnogol dros ben ac edrychwn ymlaen at eu croesawu nhw i gael profiad o Volunteer Space yn y Flwyddyn Newydd.”

Darganfu Craig Barnett, PSG CulurVate y profiad yr un mor werthfawr.  Yn dilyn cynnig ei syniadau, cafodd ei gyflwyno yn uniongyrchol i Sam Marshall o dîm Saernïaeth TG y Principality, ychydig amser ar ôl y cyfarfod:

“Ers cyfarfod â Steve Hughes a’r tîm gweithredol, rydym wedi cael nifer o drafodaethau gyda’r Principality ynglŷn â’u prosesau arloesiMae’r trafodaethau hyn wedi bod yn ddefnyddiol i alluogi CulturVate i ddeall sut mae cwmnïau corfforaethol yn meithrin a chadw dull arloesol tuag at weithio.  Rydym yn gyffrous ynglŷn â’n perthynas sy’n datblygu gyda’r Principality a beth all y dyfodol ei gynnig.”