Steve Holt – Angels Invest Wales ym Manc Datblygu Cymru

Cyfarfyddwch â’r uwch was sifil sy’n gyrru newid drwy’r rhwywaith Angel yng Nghymru.

Steve Holt – Angels Invest Wales ym Manc Datblygu Cymru

Mae Steve Holt wedi bod yn hyrwyddo Cymru ers amser hir. 23 o flynyddoedd i fod yn fanwl gywir. Dyna hyd y cyfnod ers iddo symud o’r preifat sector, lle yr oedd wedi datblygu gyrfa lwyddiannus mewn rheolaeth gweithgynhyrchu, i swydd gydag Awdurdod Datblygu Cymru gynt.

Neidiwch ymlaen i’r dydd presennol, ac erbyn hyn mae Steve yn Gyfarwyddwr ar Angels Invest Wales, a’u cenhadaeth o helpu rhwydwaith bywiog Cymru o entrepreneuriaid, busnesau newydd a Busnesau Bach a Chanolig gyrraedd y lefel nesaf o lwyddiant trwy gyflwyniadau strategol i rwydwaith buddsoddi Angel yng Nghymru.

Roedd rôl gyntaf Steve yn Awdurdod Datblygu Cymru ryw ugain mlynedd yn ôl ym maes rheoli’r gadwyn gyflenwi, ond symudodd yn fuan i rôl ryngwladol trwy arwain y Tîm Mewnfuddsoddi Ewrop. Ar ôl helpu i sefydlu swyddfeydd rhyngwladol i Gymru yn Amsterdam a Munich, treuliodd 10 mlynedd yn rheoli tîm bach ymrwymedig ar draws Ewrop yn chwilio am gyfleoedd buddsoddi uniongyrchol dramor i Gymru ar draws diwydiannau allweddol.

Yn 2009, dychwelodd Steve i’r Deyrnas Unedig i gymryd cyfrifoldeb dros Raglen Arloesedd Busnes a ariennir gan Ewrop, Llywodraeth Cymru, sef menter sy’n rhedeg o hyd gan ysbrydoli arloesi, gwella prosesau ac Ymchwil a Datblygu ym musnesau bach a chanolig Cymru.

Gan adrodd gweddill y stori ei hun, “Ar ôl ychydig o fisoedd yn cyflenwi’r Rhaglen Arloesedd Busnes, gofynnwyd i mi sefydlu swyddfa newydd Llywodraeth Cymru yn Llundain a oedd yn flaenoriaeth strategol i’r Prif Weinidog. Enillais ddyrchafiad i’r uwch wasanaeth sifil a helpais i sefydlu’r swyddfa newydd yn San Steffan. Yna treuliais bedair blynedd yn Llundain yn creu’r tîm yn y swyddfa honno. Gyda datganoli Cymru a Brexit ar eu hanterth, ein nod oedd adnabod cyfleoedd am fewnfuddsoddi a masnach, a hefyd darparu amgylchedd effeithiol er mwyn i Lywodraeth Cymru drafod a gwneud busnes yn San Steffan a’r Neuadd Wen ar draws meysydd polisi hanfodol i Gymru. Roedd yn rhyw fath o Lysgenhadaeth Cymru yn Llundain os mynnwch chi.”

Ar ddiwedd yr aseiniad bedair blynedd, cymerodd Steve her newydd ymlaen a chafodd ei benodi’n Gyfarwyddwr y Rhaglen yn xénos, rhwydwaith angel fusnes Cymru, gan dderbyn brîff i ailstrwythuro ac ail-frandio’r sefydliad a ddaeth yn Angels Invest Wales yn y pendraw, sy’n rhan annatod o’r sefydliad newydd sef Banc Datblygu Cymru.

Mae hynny’n ein harwain i’r dydd presennol. Meddai Steve, “Mae fy sefyllfa bresennol yn Angels Invest Wales yn fy helpu i ddefnyddio fy mhrofiad o reoli a chyflenwi cymorth i fusnesau i fusnesau Cymru. Wrth gefnogi cleientiaid a buddsoddwyr yn y banc datblygu, rydym yn helpu i greu a datblygu cyfleoedd busnes go iawn yng Nghymru a fydd yn y pendraw yn creu swyddi newydd.”

“Mae’r pedair blynedd a dreuliais yn Llundain yn ddiweddar yn ganolog i’m gwaith presennol. Yn ystod y cyfnod hwnnw, cwrddais â llawer o unigolion uchel eu proffil, gwerth-net-uchel a darpar fuddsoddwyr – angylion busnes – a all o bosib wneud cyfraniad sylweddol i ddatblygu busnesau yng Nghymru yn y dyfodol.”

O ran menter Creu’r Sbarc, mae Steve wedi’i gyffroi gan ei photensial i galfaneiddio’r genedl a chynyddu synergedd busnesau i’r eithaf. Meddai, “Diben menter Creu’r Sbarc yw ceisio cael pawb i dynnu ynghyd a chynyddu swm ein rhannau i’r eithaf. Gwlad fach ydym ni ac mae’n wych bod gennym raglen mor bwysig i ysbrydoli pawb i gydweithredu a chydweithio – yn y pendraw mae pawb yn canu’r un dôn.”

“Credaf hefyd fod angen i Gymru aros yn gystadleuol yn y farchnad fasnachol fodern. Mae hyn yn hanfodol bwysig. Trwy fentrau megis Creu’r Sbarc a’r unigolion ymroddedig sy’n rhan ohonynt, mae gennym gyfle i gyflawni llwyddiant economaidd go iawn.”