4 rheswm yr Hwb Menter @M-Sparc i gefnogi entrepreneuriaid lleol

Mae’r Hwb Menter @M-SParc, a  sefydlwyd i helpu pobl i ddechrau eu busnes eu hunain  drwy gynnig gofod am ddim,  cymuned o unigolion ar yr run siwrne a chyngor busnes yn credu y gall pawb helpu.

Open for business - local entrepreneur

Gallwn i gyd gefnogi entrepreneuriaid lleol.  Mae manteision mawr mewn prynu a chefnogi busnesau lleol ac mae'n allweddol i dwf economaidd lleol:

 

  1. Cyflogau uwch

 

Mae gan Ogledd-orllewin Cymru un o'r cyflogau cyfartalog isaf yn y DU –  o leiaf £5, 000 yn is na chyfartaledd y DU.  Mae hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i ffordd o fyw, a'r cyfleoedd cyffredinol i bobl sy'n byw yn y rhanbarthau hynny.  Dyfalwch pwy sy'n talu mwy na'r isafswm cyflog fel arfer? Nid siopau cadwyn mawr.  Mae busnesau bach lleol yn deall sut i ddarparu cyflog teg, a beth yw gwerth eu gweithwyr.

 

Sut mae'n gweithio – drwy wario arian yn lleol, byddwch yn darparu swyddi lleol ac yn helpu'r busnes hwnnw i dyfu!

 

  1. Gwariant cylchol

 

Os ydych yn prynu o siop gadwyn fawr, ac mae hyn yn berthnasol i bopeth o dorri gwallt, i gyfreithiwr, i bâr o drowsus, mae'r arian yn mynd i'r cwmni. Nid yw'n dod ag unrhyw beth i'r man lle'r ydych yn byw. Os ydych yn prynu o fusnes lleol, mae'r arian yn mynd i berson lleol  ,  yn aml yn uniongyrchol i'r perchennog busnes sy'n byw yn yr ardal leol.   Yr arian a wnânt, maent yn gwario! Maent yn gwario ar roi bwyd ar y bwrdd, i gadw to dros eu pen a phrynu dillad ar gyfer eu plant.   Ac oherwydd eu bod yn gwybod beth yw gwerth gwariant lleol, maen nhw'n fwy tebygol o wario'r arian y maen nhw'n ei ennill yn lleol – boed yn orsaf betrol leol, tafarn leol, neu'n gigydd lleol.  Mae hyn yn rhoi arian i mewn i bocedi busnes lleol eraill, ac felly mae'r gwariant cylchol yn parhau i fod o fudd i'r ardal!

 

Sut mae'n gweithio – os ydych chi'n dechrau ariannu busnesau llai, maen nhw'n tyfu, ac maen nhw'n gwario mewn busnesau lleol eraill sy'n tyfu ... Rydych chi'n lluosi nifer yr entrepreneuriaid lleol!

 

 

  1. Bargeinion gorau

 

Mae pobl yn aml yn credu eu bod yn cael y bargeinion gorau ar-lein, felly yn mynd ar-lein am bopeth o yswiriant i esgidiau i wyliau.  Oeddech chi'n gwybod; pan ydych yn siopio ar-lein, mae eich porwr yn olrhain eich hanes prynu drwy ' gwcis ' ac yn awgrymu hysbysebion a chynyddu prisiau yn dibynnu ar yr hyn rydych yn teipio ynddo?  Yn y bôn, mae siopa ar-lein yn dangos cynnigion sydd o fudd i'r gwerthwr.  Wrth siopia yn lleol, byddwch yn cael siarad wyneb yn wyneb â rhywun a’r prif gymhelliad o gadw eu busnes yn fyw ac yn llwyddiannus – fydd yn cynnig buddion a bargeinion gwirioneddol fydd o fudd i chi fel prynwr.  Ac wrth gwrs, mae gennych rywun go iawn i siarad ag ef os bydd unrhyw beth yn mynd o'i le ac angen ei ddatrys.

 

Sut mae'n gweithio – rydych chi'n defnyddio'r entrepreneuriaid lleol hyn er eich budd chi a nhw, gan adeiladu cymuned leol!

 

  1. Yr amgylchedd

 

Dywedodd David Attenbourgh wrthym, bod angen i ni feddwl am newid yn yr hinsawdd.  Dychmygwch faint o filltiroedd awyr y mae eich eitemau yn eu cymryd i'ch cyrraedd, heb sôn am y deunydd pacio sy'n creu gwastraff, a'r drafferth o ddychwelyd yr eitem.  Os ydych yn siopa'n lleol, mae popeth mewn un lleoliad a byddwch yn lleihau eich effaith carbon.  Mae lle rydych chi'n gwario'ch arian yn effeithio ar y ddaear.

 

Sut mae'n gweithio – rydych chi'n gwybod erbyn hyn, drwy wario'n lleol, rydych chi'n cefnogi ac yn creu entrepreneuriaid lleol.  Drwy gymryd y cam hwn rydych chi hefyd yn gwneud dewis ymwybodol i newid y byd!

 

Efallai eich bod erbyn hyn wedi sylweddoli eich bod yn ddipyn o newidwr byd ac efallai wedi'ch ysbrydoli i fod yn entrepreneur eich hun, rydym yma yn yr Hwb Menter eisiau eich helpu chi.  Cysylltwch â ni  i weld sut y gallwn eich cefnogi ar eich taith i ddod yn entrepreneur lleol!

 

Ariannir yr Hwb Menter gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

 

www. hwbmenter.cymru

01248 858070

post@hwbmenter.cymru